1. De Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind (hierna: de Stichting) beoogt om via crowdfunding gelden te verwerven die gebruikt zullen worden ter ondersteuning van hoogbegaafde kinderen, hun ouders en docenten, alsmede het bevorderen van de kennis over hoogbegaafdheid in de meest ruime zin van het woord.
 2. De Stichting staat ingeschreven bij de KvK onder de naam Stichting Vincent VO Het Hoogbegaafde Kind onder nummer 91557593 te Utrecht.
 3. De Stichting heeft de ANBI-status, dit betekent dat donaties aan de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.
 4. De minimum leeftijd voor het doen van donaties is 18 jaar.
 5. De Stichting is er primair op gericht om met behulp van donaties hoogbegaafde kinderen en hun ouders te ondersteunen. Uit de donaties zullen bekostigd worden – ter uitsluitende beoordeling van het bestuur – de kosten die in het kader van de doelstelling van de stichting worden gemaakt, waarbij onder meer gedacht moet worden aan bijvoorbeeld advocaat- en of proceskosten, kosten voor het inschakelen van deskundigen, second opinions, onderzoek etc.
 6. Bestuursleden ontvangen geen honorarium/betaling/kostenvergoeding voor hun werkzaamheden en betrokkenheid, dit geldt ook voor aan hen gelieerde bedrijven, kantoren, instellingen of ondernemingen.
 7. Alleen strikt noodzakelijke kosten kunnen uit de donaties/fondsen van de stichting worden vergoed. Hierbij moet gedacht worden aan: verplichte inschrijvingskosten bij instanties, heffingen en belastingen, (negatieve) rentekosten en bancaire kosten, accountantskosten (financieel jaarverslag etc.), kosten voor (de financiering van) huisvesting, notariskosten, HB specialisten, kosten voor noodzakelijke studie voor docenten en mentoren, kosten voor lezingen, kosten van educatieve programma’s, verzekeringskosten, kosten voor noodzakelijk drukwerk, marketing/reclame, vervaardiging/onderhoud websites, kosten voor noodzakelijke juridische bijstand en bij substantiële groei van de werkzaamheden van de stichting eventuele kantoor- en personeelskosten en wat daarmee samenhangt.
 8. De Stichting behoudt zich het recht voor om, ter wille van de effectiviteit, de stichtingsvoorwaarden en doelstellingen aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.
 9. Een door de accountant opgesteld en goedgekeurd financieel jaarverslag van de Stichting is op aanvraag verkrijgbaar.
 10. De Stichting behoudt zich het recht voor de stichtingsvoorwaarden en doelstellingen te wijzigen.
 11. De donatie van donateurs is niet terugvorderbaar.
 12. Privacy policy